Jaké je nejlepší školení BOZP a PO? Klasicky nebo e-learningem?

Jaké je nejlepší školení BOZP a PO? Klasicky nebo e-learningem?

Školení bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) musí v pravidelných intervalech pro své zaměstnance pořádat každý zaměstnavatel. Tuto povinnost udává Zákoník práce a pokud by nebyla naplňována, hrozí vysoká pokuta až v řádech statisíců korun. Běžný typ školení může pro malé i velké firmy znamenat značnou finanční zátěž. Existují 3 možné varianty, jak školení provést. Která z nich je nejlepší a nejefektivnější?

Co říká zákon

V § 103 Zákoníku práce je definována povinnost zaměstnavatele provádět školení bozp takto: zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zákon ale nijak nedefinuje obsah školení – to je v kompetenci zaměstnavatele, což umožňuje, aby byla školení BOZP i PO prováděna 3 různými způsoby.

1. zaměstnavatel může školení provádět v rámci firmy sám, vždy ho ale musí vést osoba k tomu určená

Tento způsob může být časově i finančně dost náročný. Školení musí mít všichni zaměstnanci a někdy může být těžké skloubit dobu přednášky s jejich prací. Zejména v případech, má-li firma směnný provoz apod. Na školení je třeba i příprav, ty si provádí kompetentní osoba sama, což představuje další náklady (je třeba platit této osobě mzdu apod.). Je také nezbytné najít vhodný prostor, pokud není, musí se pronajmout – takže náklady narůstají. Tato varianta je asi nejméně výhodná a je možné ji aplikovat jen u menších firem.

2. zaměstnavatel si může najmout externí firmu

Externí firma zajistí všechny potřebné formality, ovšem s touto variantou jsou spojena některá velká rizika. Externí firmy nemusí mít obsah školení zcela přizpůsoben potřebám dané firmy. Externí školení bývají hodně finančně náročná. Opět může nastat problém s organizací času. Školení často bývají masová (nejlépe pro všechny zaměstnance najednou), což není dobré z hlediska jejich efektivity.

3. možné je i školení online

Třetí možnou variantou je online školení PO a BOZP. Tento způsob mohou využít všechny firmy a z časového i finančního hlediska vychází nejlépe ze všech. Výhodou online školení je, že může být provedeno vlastně kdekoliv. Zaměstnancům stačí jen přístup na internet, takže si školením mohou projít kdykoliv to pro ně bude vhodné. S tímto typem odpadá i většinou složitá administrativa. Po absolvování online školení je možné si vytisknout certifikát. Formu kurzu je možné zcela přizpůsobit konkrétním potřebám firmy.