Odpadové hospodárstvo od RedLine’s, s.r.o.

Odpadové hospodárstvo od RedLine’s, s.r.o.

Keď sa povie odpadové hospodárstvo, jedným slovným spojením vyjadríme všetko, čo súvisí s odpadom. Čo všetko sa však naozaj pod odpadovým hospodárstvom skrýva? Odpadové hospodárstvo znamená najmä predchádzanie a obmedzenie tvorby odpadov a zabezpečovanie, aby vzniknutý odpad čo najmenej znečistil životné prostredie. Niektorým subjektom je zákonom udelená povinnosť realizovať odpadové hospodárstvo, pripraviť pre neho podmienky a dozerať na to, aby v čo najmenšej miere dochádzalo k znečisťovaniu prostredia odpadom. Je to však úloha pre nás všetkých a aj prejav spoločenskej zodpovednosti. Väčšina odpadu, ktorý každodenne produkujú domácnosti a firmy je komunálnym odpadom. Čo však s odpadom, ktorý je iný ako komunálny, ale nie je ani nebezpečný?

Ostatný odpad (vynímajúc komunálny odpad) vzniká väčšinou v jednotlivých priemyselných odvetviach ako vedľajší produkt výrobných procesov, na stavbách, či v zdravotníckych zariadeniach. Vyhláškou 284/2001 Z.z. rozdelilo Ministerstvo životného prostredia odpad na niekoľko skupín, podskupín a podkategórií. Každá položka tejto kategorizácie je charakterizovaná buď ako nebezpečný odpad, alebo ako ostatný odpad. Ostatné odpady sa môžu produkovať jednorazovo, alebo nepretržite, ale väčšinou ide o väčšie množstvá odpadu. Ako ďalej, ak produkujete takýto odpad? Môžete využiť vlastné kapacity a odpad odviezť do zberných dvorov, resp. miesta na to určené. Alebo môžete využiť naše služby.

Spoločnosť RedLine’s, s.r.o. Vám ponúka prenájom veľkokapacitných kontajnerov na zber ostatného odpadu (okrem komunálneho odpadu). Zabezpečujeme dopravu kontajnerov na dohodnuté miesto a po naplnení kontajnera, resp. po uplynutí času prenájmu, odvoz kontajnera s odpadom. Odvoz realizujeme pomocou vlastných vozidiel, preto sme Vám k dispozícii počas pracovných dní aj víkendov. Využite naše služby a získajte viac času na Vaše podnikanie.